Over Huygen - Technisch gebouwbeheer

Technisch gebouwenbeheer of gebouwenmanagement. Huygen levert facilitaire diensten voor het gestructureerd beheren van gebouwen en installaties in de ruimste zin van het woord. Deze discipline is een logisch verlengstuk van onze ontwerp- en realisatie activiteiten.

Onze dienstverlening omvat onder andere:
•     samenstellen onderhoudscontracten;
•     normering onderhoudskosten;
•     meerjarenramingen;
•     kostenbewaking;
•     onderhoudsbegeleiding;
•     inspectie en inventarisatie;
•     (ARBO) klimaatonderzoeken.

Goed beheer is een noodzaak
De gevolgen van slecht onderhoud zijn veel storingen en een afnemende kwaliteit van het gebouw en de installaties in zijn totaliteit. Dat heeft zijn uiteindelijk weerslag op het binnenklimaat. Meestal beschikken gebruikers en eigenaren van onroerend goed niet over de noodzakelijke deskundigheid om de installaties goed te kunnen beheren. Wordt het beheer van gebouwen en installaties in deskundige handen gegeven, dan wordt een lastige en vaak oneigenlijke taak uit handen genomen. Onnodige en vaak sterk oplopende kosten worden voorkomen.

Kostenbesparing en tevreden gebruikers

Door de grote kennis en ervaring op dit gebied is Huygen in staat om het beheer van installaties optimaal gestalte te geven. Door het beheer te systematiseren en te normaliseren, ontstaat (in bijna alle gevallen) een belangrijke verbetering in het onderhoud. Uiteindelijk is de doelstelling met een minimum aan kosten het gebouw en de installaties te laten zorgdragen voor een aanvaardbaar binnenklimaat en een tevreden gebruiker.

Werkplekonderzoek

Huygen beschikt over unieke kennis op het gebied van energiehuishouding in gebouwen, de onderhoudstoestand van installaties en over de te stellen kwaliteitsaspecten aan het binnenmilieu en de werkplekomstandigheden. Al deze zaken worden gerelateerd aan de jongste ontwikkelingen van de ARBO-wetgeving. Tijdens een werkplekonderzoek wordt niet alleen gekeken naar de klimaatinstallatie en de verkregen meetresultaten maar worden de gebruiker van de kantoorruimte en zijn klachten duidelijk centraal gesteld.